Оси и валове

Оси и валове

Оси и валове - гладки и шлицеви

- Максимален диаметър - 150 мм

- Максимална дължина - 800 мм

- Вид на шлиците - правостенни и еволвентни

- Брой правостенни шлици - 4, 6, 8

- Еволвентни шлици с ъгъл α=30˚